Voorwaarden PAC’s (Pieter Aafjes Certificaten)

Overwegingen:

Vereniging Koninklijke Harmonie Pieter Aafjes te Culemborg (Pieter Aafjes) is voornemens het pand gelegen aan de Goilberdingerstraat 14 te Culemborg (G14), de huidige repetitieruimte van Pieter Aafjes, te kopen.

De koopsom voor G14 wordt voldaan middels een bancaire lening, (gedeeltelijke) inbreng van het eigen vermogen van Pieter Aafjes en de opbrengst van nog uit te geven renteloze Pieter Aafjes Certificaten (PAC’s).

Voorwaarden:

Uitgifte

 • Pieter Aafjes geeft met ingang van 1-1-2012 renteloze schuldbewijzen uit met een nominale waarde van EUR 100, Pieter Aafjes Certificaten (PAC’s).
 • Het middels de PAC’s op te halen geld wordt gebruikt om de aankoop van het pand G14 mogelijk te maken en wordt tevens gebruikt om het (achterstallig) onderhoud van dit pand te betalen.
 • Het totaal bedrag van de uit te geven PAC’s is gemaximeerd op EUR 230.000.

Inschrijving

 • Inschrijving op de PAC’s kan plaats vinden vanaf 1 januari 2012 en inschrijving loopt tot 1 juli 2012.
 • Het bestuur van Pieter Aafjes behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijving de uitgifte van de PAC’s in het geheel terug te trekken, alle reeds gedane inschrijvingen komen op dat moment te vervallen. Van het al dan niet definitief doorgaan van de uitgifte zal uiterlijk op 1 juli 2012 melding worden gemaakt.
 • Het is mogelijk om een “serie” PAC’s te kopen, er zijn “series” van 20 PAC’s en “series “ van 50 PAC’s.
 • Levering en betaling van de PAC’s zal uiterlijk op 2 juli 2012 geëffectueerd moeten zijn.
 • Alle PAC’s krijgen een unieke nummer identificatie. “Series” krijgen naast de individuele nummering van de PAC’s eveneens een unieke serie nummer identificatie.

Terugbetaling (aflossingsloting)

 • De PAC’s worden in 10 jaar terugbetaald, op basis van een jaarlijkse “aflossingsloting”, te beginnen 5 jaar na de uitgifte en wel in 10 gelijke delen. De laatste uitstaande PAC’s zullen derhalve 15 jaar na uitgifte worden terugbetaald, de eerste 5 jaar na uitgifte. Het aantal PAC’s wat per jaar wordt terugbetaald is gelijk aan het totaal aantal PAC’s gedeeld door 10.
 • Uitbetaling na uitloting zal geschieden op een door de houder van de PAC’s aan te geven bankrekening, tegen inlevering van de PAC’s waarna de / het betreffende PAC nummer(s) zal/zullen worden verwijderd uit het PAC-register.
 • Indien de houder van de PAC tevens lid is van Pieter Aafjes dan zal beëindiging van het lidmaatschap geen recht geven op vervoegde aflossing c.q. terugbetaling van de PAC.
 • Het staat de houder van de PAC’s geheel vrij om af te zien van het recht op aflossing. De op die wijze vrijgekomen gelden zullen worden opgenomen in de algemene middelen van Pieter Aafjes.

Concertloting

 • Per jaar, beginnende 1 jaar na uitgifte van de PAC’s, zal een zogenaamde “concertloting” plaats vinden onder de PAC-houders en PAC-seriehouders. Hierbij wordt één PAC of serie getrokken.
 • Individuele PAC’s behorende tot een serie zijn uitgesloten van de concertloting, slechts de gehele serie neemt deel aan deze loting. Het is wel mogelijk dat een serie na de eerste en/of volgende “aflossingsloting(en)” niet meer dezelfde omvang heeft als bij uitgifte. Dit heeft geen gevolgen voor het recht op deelname aan de “concertloting”. Series die geen PAC’s meer bevatten vanwege de “aflossingslotingen” doen niet meer mee aan de “concertloting”.
 • De eigenaar van het uitgelote concertlot heeft binnen één jaar na uitloting het recht op een optreden van een ensemble uit het Midden of Groot Orkest van Pieter Aafjes op een in overleg met Pieter Aafjes te bepalen plaats en tijd. Dit optreden duurt maximaal ¾ uur en kan alleen plaats vinden in Culemborg of directe omgeving. Afwijkingen hierop zijn in overleg met Pieter Aafjes mogelijk.
 • Indien een “serie” van oorspronkelijk 50 PAC’s wordt uitgeloot dan geeft dit de houder recht op een in overleg met Pieter Aafjes te bepalen optreden van het gehele Groot Orkest. Een uitgelote “serie” van oorspronkelijk 20 PAC’s geeft recht op een in overleg met Pieter Aafjes te bepalen optreden van het Midden Orkest.
 • De houder(s) van uitgelote PAC’s en de PAC “series” dienen in overleg met Pieter Aafjes zelf te zorgen voor een locatie voor het optreden.
 • Reeds voor de “concert loting” uitgelote PAC’s en PAC “series” worden voor de verdere looptijd van de PAC’s uitgesloten van nieuwe “concertlotingen”.
 • Het staat de houder van een bij de “concertloting” uitgelote PAC of een PAC serie vrij om af te zien van het recht op een optreden. Het recht op een optreden is echter een persoonlijk recht en derhalve niet overdraagbaar.

Loting

 • De loting wordt uitgevoerd door minimaal 3 personen uit het leden bestand van Pieter Aafjes niet zijnde bestuursleden van Pieter Aafjes. Deze groep van 3 personen vormt de uitlotingscommissie. De loting zal plaatsvinden voorafgaand aan de eerste Algemene Ledenvergadering van het jaar. De concertloting voor het eerst in 2013 de aflossingsloting voor het eerst in 2017.
 • De in enig boekjaar uitgelote nummers van zowel de aflossingsloting als de concertloting zullen tijdens de algemene ledenvergadering bekend gemaakt worden.
 • Na toewijzing van de inschrijvingen wordt een register van PAC-houders opgesteld en bijgehouden onder verantwoordelijkheid van het bestuur van Pieter Aafjes.
 • De uitgegeven PAC’s staan op naam en de administratie hiervan wordt gehouden door de penningmeester van Pieter Aafjes.
 • De PAC’s en PAC series zijn overdraagbaar, behalve in de periode welke ligt tussen één week voor de loting en het bekendmaken van het resultaat van de loting. Overdracht van PAC’s moet zo snel mogelijk schriftelijk doorgegeven worden aan de penningmeester of een ander lid van het bestuur van Pieter Aafjes.
 • Pieter Aafjes zal niet bemiddelen bij eventuele overdacht van PAC’s en heeft geen bemoeienis / zal geen bemoeienis hebben met de waarde waar tegen de eventuele overdracht plaats zal vinden.
 • De houder van de PAC’s is zelf verantwoordelijk voor de juiste opgave van adres, woonplaats en rekeningnummer t.b.v. aflossing. Na eventuele aflossing zal Pieter Aafjes contact opnemen met de houder op basis van de in het register bekende gegevens. Indien pogingen tot contact geen resultaat hebben opgeleverd zal het recht op terugbetaling 5 jaar na de laatste aflossing vervallen en komt het hierdoor vrijgekomen geld ten goede aan de algemene middelen van Pieter Aafjes. Pieter Aafjes zal evenwel alles wat in haar mogelijkheden ligt doen om de eigenaar van de uitgelote PAC’s te achterhalen.

Overige

 • Bij overlijden van de houder van de PAC’s kan door de erfgenamen een verzoek tot vervroegde aflossing worden gedaan bij het bestuur van Pieter Aafjes. Dit verzoek zal behoudens zeer bijzondere gevallen, zoals acute geldnood van Pieter Aafjes, altijd gehonoreerd worden. Voor houders van “series” geldt deze bepaling alleen in het geval de houder een natuurlijke persoon is. Rechtspersonen kunnen geen aanspraak maken op deze regeling.
 • In zeer bijzondere gevallen kan de houder van een PAC bij het bestuur van Pieter Aafjes een verzoek tot vervroegde aflossing van zijn of haar PAC’s indienen. Het bestuur zal dit verzoek vertrouwelijk behandelen en beoordelen of dit verzoek tot vervroegde aflossing gehonoreerd kan worden.
 • De houder van de PAC’s dient zich te realiseren dat de PAC’s vorderingen zijn welke onder Box 3 inkomstenbelasting vallen. Pieter Aafjes kan nimmer worden aangesproken op onjuiste belastingopgaven in relatie tot de PAC’s of ander onjuist gebruik van de PAC’s.
 • Pieter Aafjes maakt voor de aanbieding van de PAC’s gebruik van artikel 53 lid 2 vrijstelling Wet op het financieel toezicht (Wft). Pieter Aafjes is voor het aanbieden van de PAC’s niet vergunning plichtig ingevolge de Wft en staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële markten De (AFM).